تاریخ : يکشنبه 12 ارديبهشت 1389
کد 17177

آذربایجان و اران ، ((آلبانیای قفقاز))

.
سرویس آذربایجان /خبرگزاری آران
آذربایجان و اران 
((آلبانیای قفقاز))  
 
نویسنده : دکتر عنایت الله رضا
فهرست مطالب این کتاب :
· بخش نخست: نام آذربایجان و آلبانیای قفقاز در روزگاران کهن
· بخش دوم: دگرگونیهائی که در نام آلبانیای قفقاز پدید آمده است
· بخش سوم: محدوده جغرافیایی آلبانی قفقاز و آذربایگان
· بخش چهارم: نظرپان تورکیستها در پیرامون ترکان
· آیا سرزمین آسیای میانه از روزگاران بسیار کهن سرزمین ترکان بود ؟
· نام شهرها و ناحی مسکونی
· آیا توران یا تورانیان ترک بودند؟
· آیا اقوام باستانی آسیای مقدم ترک بودند؟
· آیا اقوام باستانی آسیای مقدم ترک بودند؟
· بخش پنجم: تیره و زبان مردم آلبانیای قفقاز
· بخش ششم: تیره و زبان مردم آذربایجان
· زبان مردم آذربایجان
· بخش هفتم: کوچ ترکان و نفوذ زبان ترکی به آذربایجان
· بخش هشتم: چگونگی نام آذربایجان بر ارّان نهاده شد
 
  • نوشته شده
  • در يکشنبه 12 ارديبهشت 1389
captcha refresh