تاریخ : دوشنبه 1 خرداد 1391
کد 30500

مجلس ملی مردمی جمهوری آذربایجان اسامی نفرات اعتصاب کننده غذا را اعلام نمود

در طی برنامه اعتصاب غذایی که جهت آزادی محبوسین وجدان شروع شده است، لیست اسامی آنها از سوی بخش مطبوعاتی حزب مساوات اعلام گردید
عادلی/خبرگزاری آران

خبرگزاری آران/سرویس آذربایجان

در طی برنامه اعتصاب غذایی که جهت آزادی محبوسین وجدان شروع شده است، لیست اسامی آنها از سوی بخش مطبوعاتی حزب مساوات اعلام گردید:

اسامی آغاز کنندگان اعتصاب در 15 می:

1. بخشی خانم عباس اوا(عضو مجلس حزب مساوات و مادر تورال عباسلی از محبوسین)

2. ابراهیم حاجی بیلی(رئیس کمیته رایون آغجابدی حزب مساوات)

3. دنیا خانم جراله اوا(مشاور رهبر حزب مساوات)

4. الشن حسن اف(عضو حزب مساوات)

در 16 می به این اعتصاب اضافه شوندگان:

1. حق وردی حق وردیلی(معاون کمیته آغدام حزب مساوات)

2. وفا جومشودلی(رئیس کمیته اتحاد بانوان حزب مساوات)

3. یگانه حاجی اوا(مشاور رئیس حزب مساوات)

4. گونل رحیملی(معاون کمیته رایون سوراخانلی حزب مساوات)

انصراف دهندگان از اعتصاب در 17 می:

1. لطافت ملیکوا

2. یگانه امیر اصلانوا(از اعضای مجلس ملی مردمی)

3. خانم میزه اوا(از اعضای شورای کمیته رایون سومقادیت حزب مساوات)

4. النور مجیدلی(از اعضای جبهه خلق آذربایجان)

انصراف دهندگان از اعتصاب در 18 می:

1. دنیا خانم جراله اوا

2. لطافت ملیک اوا

3. النور مجیدلی

اضافه شوندگان به اعتصاب 18 می:

1. علی حسن اف(از اعضای حزب مساوات)

2. بختیار تاریف(از اعضای حزب مساوات)

3. شکر اسکندرلی(از اعضای حزب جبهه خلق آذربایجان)

4. نوشابه قافارلی(از اعضای جبهه خلق آذربایجان)

انصراف دهندگان از اعتصاب در 19 می:

1. باش خانم عباس اوا

2. الشن حسن اف

3. حق وردی حق وردیلی

4. ابراهیم حاجی بیلی

اضافه شوندگان به اعتصاب در 19 می:

1. پناه حسین(عضو شورای کمیته مجلس ملی مردمی)

2.عارف حسینلی(از اعضای حزب مساوات)

3. رخساره مهدی اوا(از اعضای حزب مساوات)

4. تزه خان میرعلم لی(از اعضای جبهه خلق آذربایجان)

5. رافائل حسن اف(از اعضای جبهه خلق آذربایجان)

نفرات داوطلب برای پیسوتن به این اعتصاب:

1. اگتای اسکندرلی(برادر ویدادی اسکندرلی از محبوسین وجدان)

2. حسین ملیک(مشاور رهبر حزب مساوات)

3. مبارز حسین اف(از اعضای شورای رایون سبائیل حزب مساوات)

4. امام وردی جعفراف(از اعضای مجلس ملی مردمی)/ع

پایان پیام

  • نوشته شده
  • در دوشنبه 1 خرداد 1391
captcha refresh