تاریخ : پنجشنبه 23 اسفند 1386
کد 4336

انتقاد نماینده سازمان همکاری و امنیت اروپا از فشار بر رسانه های گروهی جمهوری آذربایجان

نماینده سازمان همکاری و امنیت اروپا درمورد رسانه های گروهی 4 سال زندان به سردبیر روزنامه آزادلیق را قسمتی ازبرنامه سرکوب نمودن صدای انتقاد کنندگان به حساب می آورد.
سرویس جمهوری آذربایجان/خبرگزاری آران
خبرگزاری آران/سرویس جمهوری آذربایجان:"میکلوش هاراشتی" نماینده سازمان همکاری و امنیت اروپا درمورد رسانه های گروهی 4 سال زندان به سردبیر روزنامه آزادلیق را قسمتی ازبرنامه سرکوب نمودن صدای انتقاد کنندگان به حساب می آورد.
به گزارش خبرگزاری آران به نقل از خبرگزاری « ترند »،روز دوشنبه در سایت رسمی این سازمان در بیانیه "میکلوش هاراشتی"  آمده است که حکم ابلاغ شده در مورد "قنیمت زاهد" سردبیر روزنامه آزادلیق در اصل ساکت نمودن روزنامه های منتقد دولت است.
روز جمعه گذشته زاهداف با اتهام در گیری و آزارواذیت دیگران مورد محاکمه و به 4 سال زندان محکوم شد. در نوامبر سال گذشته در درگیری بین زاهد و "وصال حسن اف" که درمقابل ساختمان نشریات آذربایجان صورت گرفت، غنیمت زاهداف با اتهام ضربه زدن به این فرد بازداشت شده است.
میکلوش هاراشتی گفت: زندانی کردن زاهد اف با این اتهام نشانه جو سیاسی ناهنجار است.
در حال حاضردرجمهوری آذربایجان 3 خبرنگارزندانی است. یکی از آنها برادر زاهداف ، "ساکت زاهداف" به3 سال زندان و دیگری عین الله فتح الله اف سر دبیر روزنامه مخالف گوندلیک آذربایجان به 12 سال زندان محکوم شده است.
پایان پیام.
  • نوشته شده
  • در پنجشنبه 23 اسفند 1386
captcha refresh