تاریخ : يکشنبه 15 ارديبهشت 1387
کد 4505

جمهوری آذربایجان بودجه نظامی خود رامجدداً افزایش می‌دهد

درنتیجه تصویب این قانون، هزینه‌های نظامی از 019/1 میلیارد منات به 344/1 میلیارد منات ارتقا خواهد یافت كه این رقم نیز برابر با 32 درصد افزایش بودجه نظامی است.
سرویس آذربایجان/خبرگزاری آران
خبرگزاری آران / سرویس آذربایجان : بودجه نظامی جمهوری آذربایجان در سال 2008 مبلغ 320 منات افزایش می یابد. این مطلب در پیش‌نویس قانون ارایه شده به پارلمان از سوی دولت به منظوراصلاح بودجه سال 2008 آمده است.
به گزارش خبرگزاری آران به نقل از روزنامه 525 ، درنتیجه تصویب این قانون، هزینه‌های نظامی از 019/1 میلیارد منات به 344/1 میلیارد منات ارتقا خواهد یافت كه این رقم نیز برابر با 32 درصد افزایش بودجه نظامی است.
این بودجه در بخشهای نیروی دفاعی، امنیت ملی و تحقیقات امور دفاعی و امنیتی نیز هزنیه خواهد شد
پارلمان جمهوری آذربایجان مساله افزایش مجدد بودجه دولت در سال 2008 را در تاریخ 2 ماه مه بررسی خواهد كرد.
واحد احمداف عضو كمیسیون سیاست اقتصادی پارلمان آذربایجان در مصاحبه با خبرگزاری ترند گفت كه پیش‌نویس قانون در مورداصلاح بودجه سال 2008 به پارلمان ارایه شده است. دراین سند درآمدهای بودجه 287/10 میلیارد منات و هزینه‌های آن نیز 530/10 میلیارد منات عنوان شده است . 
گفتنی است كه درآمدهای بودجه دولت جمهوری آذربایجان در سال 2008 393/7 میلیارد منات و هزینه‌های آن نیز 519/8 میلیارد منات به تصویب رسیده بود.
درصورت تصویب این سند، درآمدهای بودجه سال جاری حدود 43 درصد و هزینه‌های آن نیز 26 درصد افزایش خواهد یافت.
پایان پیام.
  • نوشته شده
  • در يکشنبه 15 ارديبهشت 1387
captcha refresh