تاریخ : يکشنبه 13 بهمن 1398
کد 66011

شکل گیری "جریان چهارم" در آستانه انتخابات مجلس جمهوری آذربایجان

ابوالفضل بنیادوف: « سال هاست که گروهی از افراد در جمهوری آذربایجان امیدوار به انتخابات هستند و افراد ودر مقابل جریان هایی هیچ امیدی به انتخابات ندارند و گروه سومی نیز از مردم بی اعتنا به انتخابات می ماندند. اما، امسال در یک تحول جدید، جریان چهارمی جهات مضحک این انتخابات را با استفاده از شبکه های اجتماعی به ریشخند گرفته است. این مورد برغم اینکه مثبت است، می تواند انتخابات را دچار تردید نماید.
به گزارش آران نیوز ، ابوالفضل بنیادوف در تحلیل دیدگاه های موجود در جامعه درباره انتخابات مجلس جمهوری آذربایجان در صفحه فیسبوک خود نوشت : « در حالی که در انتخابات دوره های گذشته سه جریان موافق و مخالف و بی اعتنا  در قبال انتخابات شکل می گرفت، امسال جریان چهارمی نیز در میان مردم شکل گرفته است که  جهات مضحک این انتخابات را با استفاده از شبکه های اجتماعی به ریشخند گرفته است. »
ابوالفضل بنیادوف افزوده است : « سال هاست که افراد امیدوار به انتخابات، بنا به دلایل خاص خود در مراحل مختلف انتخابات از جمله تبلیغات و رای دادن و... حضور داشته اند و در مقابل، افراد و جریان هایی که هیچ امیدی به انتخابات ندارند ، آن را بطور کامل تحریم و با آن مخالفت کرده اند و گروه دیگری از مردم هم با این استدلال که " این انتخابات برای آنها هیچ اهمیت و معنایی ندارد"، بی اعتنا به انتخابات می ماندند. اما، امسال در یک تحول جدید، گروه دیگری در جامعه شکل گرفته است که با استفاده از فیلم ها و تصاویر و مطالب موجود، موارد منفی انتخابات را به موضوع خنده تبدیل کرده ، به جامعه ارایه می کنند. به این معنا که در صحنه انتخاباتی موجود ، جریان چهارم  چهره های چاپلوس و حیله گر و فریب های انتخاباتی را با ساخت  ویدئوهایی  به جامعه ارایه می کند. این مورد برغم اینکه مثبت است، می تواند انتخاباتی را که مبتلا به ناامیدی است، دچار تردید نیز بکند. در کشورهای پیشرفته ، در فضای اعتماد به انتخابات، این نوع محتواهای انتقادی نیز وجود دارد. اما، در کشورهایی شبیه جمهوری آذربایجان، این ها می تواند ناامیدی به انتخابات و بحران را عمیق تر نیز بکند.»
مسئول مطبوعاتی جنبش اتحاد مسلمانان افزوده است : « این واقعیت است که مشکلات انتخاباتی که اهمیتی سترگ و کشوری دارد، از خود انتخابات چند برابر بزرگتر است. در سخنان نامزدهای انتخابات در دیدار با رای دهندگان  نیز همچنان سناریوهای متنوع دیگری را برای به تصویر کشیده شدن توسط جریان چهارم مشاهده می کنیم.»  
  • نوشته شده
  • در يکشنبه 13 بهمن 1398
captcha refresh