تاریخ : چهارشنبه 1 آذر 1402
کد 71381

جمهوری آذربایجان در یک نگاه

ساختار سیاسی و فرهنگی جمهوری آذربایجان

جمهوری آذربایجان پس از فروپاشی شوروی سابق ...
ساختارقدرت درجمهوری آذربایجان ...ساختارسیاسی جمهوری آذربایجان:
رییس جمهور : الهام علی یف
وزارت خانه ها : 
1-وزارت کشاورزی
2- وزارت راه 
.
.اداره مسمانان قفقاز 
کمیته دینی 

ساختار قانونگذاری ( مجلس ) جمهوری آذربایجان
مجلس این کشور 125 نما...
ریسس مجلس :صاحبه ...
نماینده 1: فاضل
2-
3-


125-...
احزاب سیاسی درجمهوری آذربایجان
توضیح مختصر : 
حزی1: حزب آذربایجان نوین "            وضعین فعال      مجور : دارد
حزب 2 ...
.
.
.
حزب 100:  ....

شخصیت های اثز گذار در جمهوری آذربایجان:

شعرا :
شاعهر 1 :
شاعر2 ...
نویسندگان مشهور 

1
2
3
مداحان 
1
2
3روحانیوت 
 
  • نوشته شده
  • در چهارشنبه 1 آذر 1402
captcha refresh