برچسب شده با برانگیخت

انتشار آمار توهین آمیز وزارت امور خارجه آمریکا خشم دانشجویان و مسئولان دانشگاهی جمهوری آذربایجان ...

مطالب/ انتشار آمار توهین آمیز وزارت امور خارجه آمریکا خشم دانشجویان و مسئولان دانشگاهی جمهوری آذربایجان ...

                           
      انتشار آمار توهین آمیز وزارت امور خارجه آمریکا خشم دانشجویان و مسئولان دانشگاهی جمهوری آذربایجان ... انتشار آمار توهین آمیز وزارت امور خارجه آمریکا درباره دانشجویان معتاد در جمهوری آذربایجان ، خشم دانشجویان و مسئولان دانشگاهی را برانگیخت
چهارشنبه 26 اسفند 1388