برچسب شده با

برچسب شده با حجاب - شماره 36

قانون منع تربیت دینی کودکان مخالف اراده  مردم جمهوری آذربایجان است

مطالب/ قانون منع تربیت دینی کودکان مخالف اراده مردم جمهوری آذربایجان است

                           
      قانون منع تربیت دینی کودکان مخالف اراده  مردم جمهوری آذربایجان است حاج الچین قاسم اف، معاون جنبش اتحاد مسلمانان جمهوری آذربایجان تصویب قانون ممنوع کننده تربیت دینی کودکان در این کشور را متعارض و مخالف اراده مردم جمهوری آذربایجان دانست.
دوشنبه 27 ارديبهشت 1400