برچسب شده با

برچسب شده با 10 - شماره 5

مهم ترین عناوین روزنامه های جمهوری گرجستان در 10 آذر 88

مطالب/ مهم ترین عناوین روزنامه های جمهوری گرجستان در 10 آذر 88

                           
      مهم ترین عناوین روزنامه های جمهوری گرجستان در 10 آذر 88 .
سه شنبه 10 آذر 1388
مهم ترین عناوین روزنامه های جمهوری ارمنستان در 10 آذر 88

مطالب/ مهم ترین عناوین روزنامه های جمهوری ارمنستان در 10 آذر 88

                           
      مهم ترین عناوین روزنامه های جمهوری ارمنستان در 10 آذر 88 .
سه شنبه 10 آذر 1388
واردات صندوق دولتی نفت آذربایجان در 10 سال اخیر 27 میلیارد دلار بوده است

مطالب/ واردات صندوق دولتی نفت آذربایجان در 10 سال اخیر 27 میلیارد دلار بوده است

                           
      واردات صندوق دولتی نفت آذربایجان در 10 سال اخیر 27 میلیارد دلار بوده است در سال 2010 انتقال 4,915 میلیارد منات از صندوق دولتی نفت آذربایجان به بودجه دولت انتظار میرود
جمعه 15 آبان 1388
مهم ترین عناوین روزنامه های جمهوری گرجستان در 10 شهریور 88

مطالب/ مهم ترین عناوین روزنامه های جمهوری گرجستان در 10 شهریور 88

                           
      مهم ترین عناوین روزنامه های جمهوری گرجستان در 10 شهریور 88 .
سه شنبه 10 شهريور 1388
مهم ترین عناوین روزنامه های جمهوری آذربایجان در 10 شهریور 88

مطالب/ مهم ترین عناوین روزنامه های جمهوری آذربایجان در 10 شهریور 88

                           
      مهم ترین عناوین روزنامه های جمهوری آذربایجان در 10 شهریور 88 .
سه شنبه 10 شهريور 1388
مهم ترین عناوین روزنامه های جمهوری ارمنستان در 10 شهریور 88

مطالب/ مهم ترین عناوین روزنامه های جمهوری ارمنستان در 10 شهریور 88

                           
      مهم ترین عناوین روزنامه های جمهوری ارمنستان در 10 شهریور 88 .
سه شنبه 10 شهريور 1388
مهم ترین عناوین روزنامه های جمهوری گرجستان در 10 مرداد 88

مطالب/ مهم ترین عناوین روزنامه های جمهوری گرجستان در 10 مرداد 88

                           
      مهم ترین عناوین روزنامه های جمهوری گرجستان در 10 مرداد 88 .
شنبه 10 مرداد 1388
مهم ترین عناوین روزنامه های جمهوری ارمنستان در 10 مرداد 88

مطالب/ مهم ترین عناوین روزنامه های جمهوری ارمنستان در 10 مرداد 88

                           
      مهم ترین عناوین روزنامه های جمهوری ارمنستان در 10 مرداد 88 .
شنبه 10 مرداد 1388
ترکیه 10 هزار مسجد در اروپا می سازد

مطالب/ ترکیه 10 هزار مسجد در اروپا می سازد

                           
      ترکیه 10 هزار مسجد در اروپا می سازد بزرگترین مسجد ساخته شده توسط سازمان امور دیانت ترکیه در سال گذشته در دیسبورگ آلمان افتتاح شد که گنجایش یکهزار و 500 نمازگزار را دارد و 2/3 میلیون یورو برای ساخت آن هزینه شده است
يکشنبه 14 تير 1388
مهم ترین عناوین روزنامه های جمهوری ارمنستان در 10 تیرماه 88

مطالب/ مهم ترین عناوین روزنامه های جمهوری ارمنستان در 10 تیرماه 88

                           
      مهم ترین عناوین روزنامه های جمهوری ارمنستان در 10 تیرماه 88 .
چهارشنبه 10 تير 1388