برچسب شده با ''آ.تی.وی''

افشای اقدامات فریبکارانه شبکه تلویزیونی

مطالب/ افشای اقدامات فریبکارانه شبکه تلویزیونی ''آ.تی.وی'' جمهوری آذربایجان

                           
      افشای اقدامات فریبکارانه شبکه تلویزیونی ''آ.تی.وی'' جمهوری آذربایجان وزارت امنیت ملی جمهوری آذربایجان،طی تحقیقاتی اقدامات فریبکارانه شبکه تلویزیونی'' آ.تی.وی'' این کشوردرباره کیفیت برخی کالاهای داخلی را افشا کرد
دوشنبه 18 بهمن 1389