برچسب شده با راهکار

گروه مینسک راهکار جدیدی برای حل مناقشه قره باغ ندارد

مطالب/ گروه مینسک راهکار جدیدی برای حل مناقشه قره باغ ندارد

                           
      گروه مینسک راهکار جدیدی برای حل مناقشه قره باغ ندارد وزیر امورخارجه جمهوری آذربایجان گفت گروه مینسک سازمان و امنیت و همکاری اروپا ,هیچ پیشنهاد جدیدی برای حل مناقشه قره باغ به همراه ندارند
چهارشنبه 18 خرداد 1390