برچسب شده با

برچسب شده با آمریکا-

افتتاح مرکز تحصیلی آمریکا- آذربایجان در باکو

مطالب/ افتتاح مرکز تحصیلی آمریکا- آذربایجان در باکو

                           
      افتتاح مرکز تحصیلی آمریکا- آذربایجان در باکو آمریکا از سالها پیش تا کنون تلاشهای همه جانبه ای برای تاثیر گذاری همه جانبه بر سیاستهای کشورکوچک اما استراتژیک جمهوری آذربایجان انجام داده است
سه شنبه 24 خرداد 1390