برچسب شده با درراه

كاروان آزادی محبوسین حجاب درراه جمهوری آذربایجان

مطالب/ كاروان آزادی محبوسین حجاب درراه جمهوری آذربایجان

                           
      كاروان آزادی محبوسین حجاب درراه جمهوری آذربایجان حدود 50 خودرو در این كاروان برای نشان دادن ظلم و ستم موجود در آذربایجان برای جهانیان و همراهی با دینداران محبوس شركت خواهند كرد
شنبه 9 مهر 1390