برچسب شده با .فردا

کیمیاگر دیروز ، سیاستمدار امروز و . . . .فردا !؟

مطالب/ کیمیاگر دیروز ، سیاستمدار امروز و . . . .فردا !؟

                           
      کیمیاگر دیروز ، سیاستمدار امروز و . . . .فردا !؟ در حقیقت جناب سیاستمدار قصه ی ما؟! در نقش عروسک خیمه ی شب بازی رژیم صهیونیستی و عوامل سرسپرده ی این رژیم منحوس جولان می دهد
يکشنبه 8 آبان 1390