برچسب شده با افشاگرانه

اذعان یک نماینده مجلس جمهوری آذربایجان بر نقش افشاگرانه شبکه جهانی سحر

مطالب/ اذعان یک نماینده مجلس جمهوری آذربایجان بر نقش افشاگرانه شبکه جهانی سحر

                           
      اذعان یک نماینده مجلس جمهوری آذربایجان بر نقش افشاگرانه شبکه جهانی سحر یک نماینده مجلس جمهوری آذربایجان بر نقش افشاگرانه شبکه جهانی سحر در عدم تحقق گشایش سفارت این کشور اسلامی در تل آویو اذعان کرد
دوشنبه 9 آبان 1390