برچسب شده با

برچسب شده با رسانه:

کارشناس ارشد رسانه: انتظار می رود باکو با تصحیح اقدام خود زمینه بازگشت مدیر دفتر صداوسیما در باکو...

مطالب/ کارشناس ارشد رسانه: انتظار می رود باکو با تصحیح اقدام خود زمینه بازگشت مدیر دفتر صداوسیما در باکو...

                           
      کارشناس ارشد رسانه: انتظار می رود باکو با تصحیح اقدام خود زمینه بازگشت مدیر دفتر صداوسیما در باکو... انتظار می رود دولت جمهوری آذربایجان و بخش رسانه ای آن زمینه تجدیدنظر در این تصمیم و عذرخواهی از مدیر دفتر صداوسیما در باکو را فراهم خواهد کرد
سه شنبه 22 آذر 1390