برچسب شده با

برچسب شده با برگزاری نشست

برگزاری نشستی در مجلس سنای آمریکا پیرامون جمهوری آذربایجان

مطالب/ برگزاری نشستی در مجلس سنای آمریکا پیرامون جمهوری آذربایجان

                           
      برگزاری نشستی در مجلس سنای آمریکا پیرامون جمهوری آذربایجان  مجلس سنای آمریکا نشستی را با موضوع نقض حقوق بشر در جمهوری آذربایجان در 28 اکتبر سال جاری برگزار کرد.
سه شنبه 12 آبان 1394