برچسب شده با عدد

رمز عدد ۱۰ در ایران، آذربایجان، افغانستان و هشداری برای آینده

مطالب/ رمز عدد ۱۰ در ایران، آذربایجان، افغانستان و هشداری برای آینده

                           
      رمز عدد ۱۰ در ایران، آذربایجان، افغانستان و هشداری برای آینده در کشور ما به فاصله ۱۰ سال دو فتنه بزرگ روی می دهد. در کشورهای افغانستان و آذربایجان نیز پس از گذشت حدود ۱۰ سال است که اتفاقات آمریکایی به راحتی رخ می دهد. راز این ۱۰ سال ها در چیست؟
چهارشنبه 27 ارديبهشت 1391