برچسب شده با زنجیره‌انسانی‌دانشجویان

زنجیره‌انسانی‌دانشجویان در مرز مشترک‌ایران‌و‌ آذربایجان

مطالب/ زنجیره‌انسانی‌دانشجویان در مرز مشترک‌ایران‌و‌ آذربایجان

                           
      زنجیره‌انسانی‌دانشجویان در مرز مشترک‌ایران‌و‌ آذربایجان دانشجویان معترض با شعار «نجات مردم آذربایجان» برگزاری مسابقه یورو ویژن و رژه همجنس بازان را در این کشور محکوم خواهند کرد
جمعه 5 خرداد 1391