برچسب شده با سبزی

توهین اداره مسلمانان قفقازبه روحانیون جمهوری آذربایجان /آخوندهایی که به تذکرات این اداره توجه نکن...

مطالب/ توهین اداره مسلمانان قفقازبه روحانیون جمهوری آذربایجان /آخوندهایی که به تذکرات این اداره توجه نکن...

                           
      توهین اداره مسلمانان قفقازبه روحانیون جمهوری آذربایجان /آخوندهایی که به تذکرات این اداره توجه نکن... حاج میرعزیز سیدزاده: آخوندهایی که در چارچوب این لایحه و قانون اداره مسلمانان قفقاز قرار نگیرند در بازارها سبزی فروشی خواهند کرد
شنبه 14 مرداد 1391