برچسب شده با

برچسب شده با بشر''

تظاهرات ضد دولتی مردم جمهوری آذربایجان همزمان با

مطالب/ تظاهرات ضد دولتی مردم جمهوری آذربایجان همزمان با ''روز حقوق بشر'' و اعتراض به نقض گسترده آزادی ها...

                           
      تظاهرات ضد دولتی مردم جمهوری آذربایجان همزمان با ''روز حقوق بشر'' و اعتراض به نقض گسترده آزادی ها... معترضین با سر دادن شعارهای استعفا، استعفا،آزادلیق،آزادلیق،قطعنامه ای نیز به مناسبت 10 دسامبر ''روز حقوق بشر'' صادر کردند
دوشنبه 20 آذر 1391