برچسب شده با خانلار

خانلار قربان اف: زورخانه ورزش فرهنگی و ارزشی دو کشور ایران و جمهوری آذربایجان است

مطالب/ خانلار قربان اف: زورخانه ورزش فرهنگی و ارزشی دو کشور ایران و جمهوری آذربایجان است

                           
      خانلار قربان اف: زورخانه ورزش فرهنگی و ارزشی دو کشور ایران و جمهوری آذربایجان است رییس اتحادیه فدراسیون های ورزش های ملی جمهوری آذربایجان و رییس کنفدراسیون ورزش زورخانه ای اروپا گفت: زورخانه ورزش فرهنگی و ارزشی دو کشور ایران و جمهوری آذربایجان است
سه شنبه 28 آذر 1391