برچسب شده با

برچسب شده با دیدگاههای

دیدگاههای برخی از نامزدهای انتخاباتی جمهوری آذربایجان نسبت به ممنوعیت حجاب

مطالب/ دیدگاههای برخی از نامزدهای انتخاباتی جمهوری آذربایجان نسبت به ممنوعیت حجاب

                           
      دیدگاههای برخی از نامزدهای انتخاباتی جمهوری آذربایجان نسبت به ممنوعیت حجاب ممنوعیت حجاب در جمهوری آذربایجان، به عنوان مشکل در برخی از مدارس متوسطه همچنان باقی مانده و بیش از 100 نفر از افراد معتقد معترض به این ممنوعیت، همچنان در حبس به سر می برند
يکشنبه 24 شهريور 1392
دیدگاههای برخی از نامزدهای انتخاباتی جمهوری آذربایجان نسبت به ممنوعیت حجاب

مطالب/ دیدگاههای برخی از نامزدهای انتخاباتی جمهوری آذربایجان نسبت به ممنوعیت حجاب

                           
      دیدگاههای برخی از نامزدهای انتخاباتی جمهوری آذربایجان نسبت به ممنوعیت حجاب ممنوعیت حجاب در جمهوری آذربایجان، به عنوان مشکل در برخی از مدارس متوسطه همچنان باقی مانده و بیش از 100 نفر از افراد معتقد معترض به این ممنوعیت، همچنان در حبس به سر می برند
يکشنبه 24 شهريور 1392
مواضع اخیر دولت آمریکا موجب شکل گیری دیدگاههای ضدآمریکایی در جمهوری آذربایجان شده است

مطالب/ مواضع اخیر دولت آمریکا موجب شکل گیری دیدگاههای ضدآمریکایی در جمهوری آذربایجان شده است

                           
      مواضع اخیر دولت آمریکا موجب شکل گیری دیدگاههای ضدآمریکایی در جمهوری آذربایجان شده است آمریکا به عنوان کشوری که از صلح و امنیت صحبت می کند و در عین حال جمهوری آذربایجان را متفق استراتژیک خود می خواند، با اقدامات خود موجب ناراحتی و نارضایتی در جامعه جمهوری آذربایجان شده است
يکشنبه 29 فروردين 1389