برچسب شده با ایدئولوژی

 برگزاری نشست "جنگ قره باغ و عوامل ایدئولوژی آن" در راستای آمادگی برای همایش بین المللی قره باغ

مطالب/ برگزاری نشست "جنگ قره باغ و عوامل ایدئولوژی آن" در راستای آمادگی برای همایش بین المللی قره باغ

                           
       برگزاری نشست "جنگ قره باغ و عوامل ایدئولوژی آن" در راستای آمادگی برای همایش بین المللی قره باغ نشست مذکور با هدف تنویر افکار عمومی جامعه و در راستای آمادگی برای همایش بین المللی قره باغ در تبریز بود

يکشنبه 24 شهريور 1392
برگزاری نشست "جنگ قره باغ و عوامل ایدئولوژی آن" در راستای آمادگی برای همایش بین المللی قره باغ

مطالب/ برگزاری نشست "جنگ قره باغ و عوامل ایدئولوژی آن" در راستای آمادگی برای همایش بین المللی قره باغ

                           
      برگزاری نشست "جنگ قره باغ و عوامل ایدئولوژی آن" در راستای آمادگی برای همایش بین المللی قره باغ نشست مذکور با هدف تنویر افکار عمومی جامعه و در راستای آمادگی برای همایش بین المللی قره باغ در تبریز بود
يکشنبه 24 شهريور 1392
برگزاری نشست "جنگ قره باغ و عوامل ایدئولوژی آن" در راستای آمادگی برای همایش بین المللی قره باغ

مطالب/ برگزاری نشست "جنگ قره باغ و عوامل ایدئولوژی آن" در راستای آمادگی برای همایش بین المللی قره باغ

                           
      برگزاری نشست "جنگ قره باغ و عوامل ایدئولوژی آن" در راستای آمادگی برای همایش بین المللی قره باغ نشست مذکور با هدف تنویر افکار عمومی جامعه و در راستای آمادگی برای همایش بین المللی قره باغ در تبریز بود
يکشنبه 24 شهريور 1392
الچین مناف اف: حزب اسلام ضرورت وجود تفکر نظری و ایدئولوژی اسلام را به نمایش می گذارد

مطالب/ الچین مناف اف: حزب اسلام ضرورت وجود تفکر نظری و ایدئولوژی اسلام را به نمایش می گذارد

                           
      الچین مناف اف: حزب اسلام ضرورت وجود تفکر نظری و ایدئولوژی اسلام را به نمایش می گذارد حزب اسلام؛ ضرورت وجود تفکر نظری و ایدئولوژی اسلام سیاسی در کشور- جایگاه شهروندان- آزادی انتخاب عقیده را به عنوان حقوق ذکر شده در قانون اساسی را به نمایش می گذارد
شنبه 16 دي 1391
ایدئولوژی اورآسیای پوتین و آینده روابط روسیه و ترکیه

مطالب/ ایدئولوژی اورآسیای پوتین و آینده روابط روسیه و ترکیه

                           
      ایدئولوژی اورآسیای پوتین و آینده روابط روسیه و ترکیه محور توسعه روابط روسیه و ترکیه در شش سال آینده در کدام مسیر حرکت خواهد کرد
سه شنبه 9 خرداد 1391