برچسب شده با نامزدهاي

اتحاديه اروپا: انتظار برگزاري انتخابات آزاد با ادامه حبس يکي از نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري آذربايجان با واقعيتهاي موجود همخواني ندارد

مطالب/ اتحاديه اروپا: انتظار برگزاري انتخابات آزاد با ادامه حبس يکي از نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري آذربايجان با واقعيتهاي موجود همخواني ندارد

                           
      اتحاديه اروپا: انتظار برگزاري انتخابات آزاد با ادامه حبس يکي از نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري آذربايجان با واقعيتهاي موجود همخواني ندارد استفان فوله مسوول امور سياست همسايگي و توسعه اتحاديه اروپا گفت: انتظار داريم انتخاباتي آزاد و عادلانه در جمهوري آذربايجان برگزار شود و توقع ما برگزاري انتخاباتي بهتر از گذشته در اين كشور است
دوشنبه 25 شهريور 1392
اتحاديه اروپا: انتظار برگزاري انتخابات آزاد با ادامه حبس يکي از نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري آذربايجان با واقعيتهاي موجود همخواني ندارد

مطالب/ اتحاديه اروپا: انتظار برگزاري انتخابات آزاد با ادامه حبس يکي از نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري آذربايجان با واقعيتهاي موجود همخواني ندارد

                           
      اتحاديه اروپا: انتظار برگزاري انتخابات آزاد با ادامه حبس يکي از نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري آذربايجان با واقعيتهاي موجود همخواني ندارد کميسيونر امور توسعه اتحاديه اروپا همچنين ضمن اشاره به ادامه حبس يکي از نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري آذربايجان افزود، انتظار برگزاري انتخابات آزاد با واقعيتهاي موجود همخواني ندارد
دوشنبه 25 شهريور 1392