برچسب شده با

برچسب شده با ضيافت اصغراف

معاون اول رئيس پارلمان جمهوري آذربايجان: ارمنستان را به عنوان يک کشور نمي شناسم

مطالب/ معاون اول رئيس پارلمان جمهوري آذربايجان: ارمنستان را به عنوان يک کشور نمي شناسم

                           
      معاون اول رئيس پارلمان جمهوري آذربايجان: ارمنستان را به عنوان يک کشور نمي شناسم معاون اول رئيس پارلمان جمهوري آذربايجان و رئيس کميته پارلماني اين کشور در امور دفاعي و امنيتي ، ارمنستان را بجاي يک کشور ، يک ساختار ناميد
يکشنبه 7 مهر 1392