برچسب شده با المان عبدلله یف

جمهوی آذربایجان آمریکا و اروپا  را به غرض ورزی در خصوص انتخابات این کشور متهم ساخت

مطالب/ جمهوی آذربایجان آمریکا و اروپا را به غرض ورزی در خصوص انتخابات این کشور متهم ساخت

                           
      جمهوی آذربایجان آمریکا و اروپا  را به غرض ورزی در خصوص انتخابات این کشور متهم ساخت وزارت امورخارجه جمهوری آذربایجان گزارش های سازمان امنیت و همکاری اروپا و امریکا مبنی بر عدم تطابق انتخابات ریاست جمهوری این کشور با معیارهای دموکراتیک بین المللی را غرض ورزانه خواند
دوشنبه 22 مهر 1392
جمهوی آذربایجان آمریکا و اروپا  را به غرض ورزی در خصوص انتخابات این کشور متهم ساخت

مطالب/ جمهوی آذربایجان آمریکا و اروپا را به غرض ورزی در خصوص انتخابات این کشور متهم ساخت

                           
      جمهوی آذربایجان آمریکا و اروپا  را به غرض ورزی در خصوص انتخابات این کشور متهم ساخت وزارت امورخارجه جمهوری آذربایجان گزارش های سازمان امنیت و همکاری اروپا و امریکا مبنی بر عدم تطابق انتخابات ریاست جمهوری این کشور با معیارهای دموکراتیک بین المللی را غرض ورزانه خواند
دوشنبه 22 مهر 1392