برچسب شده با

برچسب شده با مهم‌

‌ پ‌ ک‌ ک‌ مسئله‌ مهم‌ در روابط ترکیه‌ و آمریکا

مطالب/ ‌ پ‌ ک‌ ک‌ مسئله‌ مهم‌ در روابط ترکیه‌ و آمریکا

                           
      ‌ پ‌ ک‌ ک‌ مسئله‌ مهم‌ در روابط ترکیه‌ و آمریکا : مسئله‌ پ‌ ک‌ ک‌ و ادعای‌ نسل‌ کشی‌ ارامنه‌ در دوره‌ عثمانی‌ دو مسئله‌ مهم‌ در روابط ترکیه‌ و آمریکا است‌ و باید حل‌ شود‌.
شنبه 31 شهريور 1386