برچسب شده با کاهش ارزش پول

مدد قلي اف: تظاهرات بي ارتباط با کاهش ارزش پول ملي است

مطالب/ مدد قلي اف: تظاهرات بي ارتباط با کاهش ارزش پول ملي است

                           
      مدد قلي اف: تظاهرات بي ارتباط با کاهش ارزش پول ملي است مدد قلي اف، رييس «کميته امنيت دولت» جمهوري آذربايجان تظاهرات در اين کشور را بي ارتباط با کاهش ارزش پول ملي دانست و تاکيد کرد تمامي امور براي مقابله با تاثيرات کاهش قيمت نفت تحت کنترل الهام علي اف، رييس جمهوري قرار دارد.
چهارشنبه 30 دي 1394