برچسب شده با ورود نظامیان خارجی

موافقت دولت اردوغان با ورود نظامیان خارجی به سوریه از طریق ترکیه خیانت است

مطالب/ موافقت دولت اردوغان با ورود نظامیان خارجی به سوریه از طریق ترکیه خیانت است

                           
      موافقت دولت اردوغان با ورود نظامیان خارجی به سوریه از طریق ترکیه خیانت است رئیس حزب جمهوریت خلق ترکیه گفت که موافقت دولت این کشور با ورود نظامیان خارجی به سوریه خیانت است.

پنجشنبه 22 بهمن 1394