برچسب شده با آستانه ورشکستی

 تداوم بحران مالی و کسری بودجه عربستان

مطالب/ تداوم بحران مالی و کسری بودجه عربستان

                           
       تداوم بحران مالی و کسری بودجه عربستان درسایه تداوم بحران مالی عربستان، شرکت "سعودی اوجیه" دومین شرکت بزرگ عربستان که ریاست آن را سعد حریری رئیس جریان المستقبل لبنان برعهده دارد، در آستانه ورشکستی قرار داد.
سه شنبه 4 اسفند 1394