برچسب شده با شرکت امنیتی

مزدوران داین گروپ جایگزین بلک واتر در یمن

مطالب/ مزدوران داین گروپ جایگزین بلک واتر در یمن

                           
      مزدوران داین گروپ جایگزین بلک واتر در یمن نخستین گروه از مزدوران شرکت امنیتی «داین گروپ» به عنوان جایگزین نیروهای «بلک واتر» وارد یمن شدند.

سه شنبه 18 اسفند 1394