برچسب شده با متروی تفلیس

کتاب های دیجیتال رایگان برای مسافران متروی تفلیس

مطالب/ کتاب های دیجیتال رایگان برای مسافران متروی تفلیس

                           
      کتاب های دیجیتال رایگان برای مسافران متروی تفلیس هدف از اجرای این طرح، تشویق مردم به مطالعه و استفاده از ابزارهای دیجیتال، اعلام شده است.
چهارشنبه 29 مهر 1394