برچسب شده با

برچسب شده با آبان

مهم ترین عناوین روزنامه های تركیه در  3 آبان ماه 86

مطالب/ مهم ترین عناوین روزنامه های تركیه در 3 آبان ماه 86

                           
      مهم ترین عناوین روزنامه های تركیه در  3 آبان ماه 86
پنجشنبه 3 آبان 1386
مهم ترین عناوین روزنامه های روسیه در  3 آبان ماه 86

مطالب/ مهم ترین عناوین روزنامه های روسیه در 3 آبان ماه 86

                           
      مهم ترین عناوین روزنامه های روسیه در  3 آبان ماه 86
پنجشنبه 3 آبان 1386
مهم ترین عناوین روزنامه های جمهوری آذربایجان در  3 آبان ماه 86

مطالب/ مهم ترین عناوین روزنامه های جمهوری آذربایجان در 3 آبان ماه 86

                           
      مهم ترین عناوین روزنامه های جمهوری آذربایجان در  3 آبان ماه 86
پنجشنبه 3 آبان 1386
مهم ترین عنوین روزنامه های روسیه در 2 آبان ماه 86

مطالب/ مهم ترین عنوین روزنامه های روسیه در 2 آبان ماه 86

                           
      مهم ترین عنوین روزنامه های روسیه در 2 آبان ماه 86
چهارشنبه 2 آبان 1386
مهم ترین عناوین روزنامه های جمهوری آذربایجان در 2 آبان ماه 86

مطالب/ مهم ترین عناوین روزنامه های جمهوری آذربایجان در 2 آبان ماه 86

                           
      مهم ترین عناوین روزنامه های جمهوری آذربایجان در 2 آبان ماه 86
چهارشنبه 2 آبان 1386
مهم ترین عناوین روزنامه های  ترکیه در 2 آبان ماه 86

مطالب/ مهم ترین عناوین روزنامه های ترکیه در 2 آبان ماه 86

                           
      مهم ترین عناوین روزنامه های  ترکیه در 2 آبان ماه 86
چهارشنبه 2 آبان 1386
مهم ترین عناوین روزنامه های ترکیه در 1 آبان ماه 86

مطالب/ مهم ترین عناوین روزنامه های ترکیه در 1 آبان ماه 86

                           
      مهم ترین عناوین روزنامه های ترکیه در 1 آبان ماه 86
سه شنبه 1 آبان 1386
مهم ترین عناوین روزنامه های روسیه در 1 آبان ماه 86

مطالب/ مهم ترین عناوین روزنامه های روسیه در 1 آبان ماه 86

                           
      مهم ترین عناوین روزنامه های روسیه در 1 آبان ماه 86
سه شنبه 1 آبان 1386
مهم ترین عناوین روزنامه های جمهوری آذربایجان در 1 آبان ماه 86

مطالب/ مهم ترین عناوین روزنامه های جمهوری آذربایجان در 1 آبان ماه 86

                           
      مهم ترین عناوین روزنامه های جمهوری آذربایجان در 1 آبان ماه 86
سه شنبه 1 آبان 1386
نمایشگاه نقاشان نوگرای گرجستان اول آبان ماه افتتاح می شود

مطالب/ نمایشگاه نقاشان نوگرای گرجستان اول آبان ماه افتتاح می شود

                           
      نمایشگاه نقاشان نوگرای گرجستان اول آبان ماه افتتاح می شود مراسم گشایش این نمایشگاه در روز سه شنبه اول آبان ماه راس ساعت 17 در مؤسسه فرهنگی هنری صبا صورت می پذیرد.
سه شنبه 1 آبان 1386