برچسب شده با

برچسب شده با آبان - شماره 2

مهم ترین عناوین روزنامه های جمهوری گرجستان در 11 آبان 89

مطالب/ مهم ترین عناوین روزنامه های جمهوری گرجستان در 11 آبان 89

                           
      مهم ترین عناوین روزنامه های جمهوری گرجستان در 11 آبان 89 .
سه شنبه 11 آبان 1389
اجلاس سران کشور های حاشیه خزر 27 آبان در باکو برگزار می شود

مطالب/ اجلاس سران کشور های حاشیه خزر 27 آبان در باکو برگزار می شود

                           
      اجلاس سران کشور های حاشیه خزر 27 آبان در باکو برگزار می شود بحث درباره کنوانسیون رژیم حقوقی خزر موضوع اساسی اجلاس سران خواهد بود
سه شنبه 20 مهر 1389
مهم ترین عناوین روزنامه های روسیه در 30 آبان 88

مطالب/ مهم ترین عناوین روزنامه های روسیه در 30 آبان 88

                           
      مهم ترین عناوین روزنامه های روسیه در 30 آبان 88 .
شنبه 30 آبان 1388
مهم ترین عناوین روزنامه های جمهوری آذربایجان در 30 آبان 88

مطالب/ مهم ترین عناوین روزنامه های جمهوری آذربایجان در 30 آبان 88

                           
      مهم ترین عناوین روزنامه های جمهوری آذربایجان در 30 آبان 88 .
شنبه 30 آبان 1388
مهم ترین عناوین روزنامه های جمهوری گرجستان در 30 آبان 88

مطالب/ مهم ترین عناوین روزنامه های جمهوری گرجستان در 30 آبان 88

                           
      مهم ترین عناوین روزنامه های جمهوری گرجستان در 30 آبان 88 .
شنبه 30 آبان 1388
مهم ترین عناوین روزنامه های جمهوری ارمنستان در 30 آبان 88

مطالب/ مهم ترین عناوین روزنامه های جمهوری ارمنستان در 30 آبان 88

                           
      مهم ترین عناوین روزنامه های جمهوری ارمنستان در 30 آبان 88 .
شنبه 30 آبان 1388
مهم ترین عناوین روزنامه های جمهوری گرجستان در 28 آبان 88

مطالب/ مهم ترین عناوین روزنامه های جمهوری گرجستان در 28 آبان 88

                           
      مهم ترین عناوین روزنامه های جمهوری گرجستان در 28 آبان 88 .
پنجشنبه 28 آبان 1388
مهم ترین عناوین روزنامه های جمهوری گرجستان در 27 آبان 88

مطالب/ مهم ترین عناوین روزنامه های جمهوری گرجستان در 27 آبان 88

                           
      مهم ترین عناوین روزنامه های جمهوری گرجستان در 27 آبان 88 .
چهارشنبه 27 آبان 1388
مهم ترین عناوین روزنامه های روسیه در 27 آبان 88

مطالب/ مهم ترین عناوین روزنامه های روسیه در 27 آبان 88

                           
      مهم ترین عناوین روزنامه های روسیه در 27 آبان 88 .
چهارشنبه 27 آبان 1388
مهم ترین عناوین روزنامه های جمهوری ارمنستان در 26 آبان 88

مطالب/ مهم ترین عناوین روزنامه های جمهوری ارمنستان در 26 آبان 88

                           
      مهم ترین عناوین روزنامه های جمهوری ارمنستان در 26 آبان 88 .
سه شنبه 26 آبان 1388