برچسب شده با ضروری - شماره 3

هفته نامه «نبض» جمهوری آذربایجان: تشکیل سازمان نظامی کشورهای اسلامی ضروری است

مطالب/ هفته نامه «نبض» جمهوری آذربایجان: تشکیل سازمان نظامی کشورهای اسلامی ضروری است

                           
      هفته نامه «نبض» جمهوری آذربایجان: تشکیل سازمان نظامی کشورهای اسلامی ضروری است در شرایط کنونی ایجاد سازمان نظامی کشورهای اسلامی بسیار ضروری است
يکشنبه 15 بهمن 1391
حقوقدان تبریزی : تشکیل کمیته حقیقت یاب توسط کمیسیون حقوق بشر شمالغرب و رسیدگی دقیق به شهادت حاج و...

مطالب/ حقوقدان تبریزی : تشکیل کمیته حقیقت یاب توسط کمیسیون حقوق بشر شمالغرب و رسیدگی دقیق به شهادت حاج و...

                           
      حقوقدان تبریزی : تشکیل کمیته حقیقت یاب توسط کمیسیون حقوق بشر شمالغرب و رسیدگی دقیق به شهادت حاج و... بند های 22،24،25 و 37 کنوانسیون حقوق بیماران زندانی در خصوص معاون حزب اسلام نقض شده است
پنجشنبه 29 تير 1391
رییس سازمان هواشناسی تبادل اطلاعات با جمهوری آذربایجان را ضروری دانست

مطالب/ رییس سازمان هواشناسی تبادل اطلاعات با جمهوری آذربایجان را ضروری دانست

                           
      رییس سازمان هواشناسی تبادل اطلاعات با جمهوری آذربایجان را ضروری دانست رییس سازمان هوا شناسی كشور، همكاری ایران و جمهوری آذربایجان در زمینه تبادل اطلاعات هوا شناسی را ضروری است
پنجشنبه 22 تير 1391