برچسب شده با

برچسب شده با "آتشبار سنگین

"آتشبار سنگین" ارتش سوریه با راکت انداز "اسمرچ"

مطالب/ "آتشبار سنگین" ارتش سوریه با راکت انداز "اسمرچ"

                           
      "آتشبار سنگین" ارتش سوریه با راکت انداز "اسمرچ" راکت اندازهای ارتش سوریه؛ همانگونه که باعث آزادسازی "تدمر" شد؛ می‌تواند پیش‌زمینه فتح شهر "حلب" باشد.

شنبه 22 خرداد 1395