برچسب شده با حمل ونقل بین‌المللی

سند موافقتنامه حمل ونقل بین‌المللی و ترانزیتی کریدور خلیج فارس – دریای سیاه نهایی شد

مطالب/ سند موافقتنامه حمل ونقل بین‌المللی و ترانزیتی کریدور خلیج فارس – دریای سیاه نهایی شد

                           
      سند موافقتنامه حمل ونقل بین‌المللی و ترانزیتی کریدور خلیج فارس – دریای سیاه نهایی شد در دور دوم مذاکرات کارشناسی درخصوص نهایی سازی پیش نویس متن سند موافقتنامه حمل ونقل بین المللی و ترانزیتی کریدور خلیج فارس و دریای سیاه ، شش کشور به توافق دست یافتند.

چهارشنبه 30 تير 1395