برچسب شده با

برچسب شده با سایبری جهان

ایران سومین قدرت سایبری جهان است

مطالب/ ایران سومین قدرت سایبری جهان است

                           
      ایران سومین قدرت سایبری جهان است «ایران به خاطر ممانعت از اعمال تحریم، همواره این مسئله را کتمان می کند در حالی که این کشور توانایی این را دارد تا علیه دشمنانی که از لحاظ نظامی برتر هستند، از طریق سایبری به آنها ضربه بزند.»

پنجشنبه 31 تير 1395