برچسب شده با

برچسب شده با التماس

رئیس مجلس تركیه : ساركوزی همفكرانش به ما التماس خواهند کرد

مطالب/ رئیس مجلس تركیه : ساركوزی همفكرانش به ما التماس خواهند کرد

                           
      رئیس مجلس تركیه : ساركوزی همفكرانش به ما التماس خواهند کرد ساركوزی و دوستان و همفكران وی درِ ما را خواهند كوبید و خواهند گفت که بیایید شما را در اتحادیه اروپا عضو كنیم.
دوشنبه 26 آذر 1386