برچسب شده با رییس اتحادیه نویسندگان

کشور آذربایجان ارامنه را دشمن خود معرفي نکند.

مطالب/ کشور آذربایجان ارامنه را دشمن خود معرفي نکند.

                           
      کشور آذربایجان ارامنه را دشمن خود معرفي نکند. آنار رضايف، رييس اتحاديه نويسندگان جمهوري آذربايجان خواستار شد اين کشور، ارامنه را دشمن خود معرفي نکند.
چهارشنبه 26 آبان 1395