برچسب شده با آنتونیو گوترس؛

آیه ای از قرآن که دبیرکل سازمان ملل به آن استناد کرد

مطالب/ آیه ای از قرآن که دبیرکل سازمان ملل به آن استناد کرد

                           
      آیه ای از قرآن که دبیرکل سازمان ملل به آن استناد کرد «آنتونیو گوترس» با استناد به آیه ۱۳ سوره حجرات بر اهمیت ارزش‌های تسامح، تفاهم و درک متقابل که مورد تأیید تمامی ادیان است، تأکید کرد.

پنجشنبه 30 دي 1395