برچسب شده با

برچسب شده با تامین - شماره 4

یك مقام اروپایی : آذربایجان نقش مهمی در تامین امنیت انرژ ی اروپا د ارد

مطالب/ یك مقام اروپایی : آذربایجان نقش مهمی در تامین امنیت انرژ ی اروپا د ارد

                           
      یك مقام اروپایی : آذربایجان نقش مهمی در تامین امنیت انرژ ی اروپا د ارد نماینده ویژه امور آسیای مركز ی اتحادیه اروپا گفت : جمهور ی آذربایجان نقش مهمی در تامین امنیت انرژی اروپا دارد.
دوشنبه 20 اسفند 1386
روسیه از تکمیل شدن تامین سوخت نیروگاه بوشهر تا فوریه خبر داد

مطالب/ روسیه از تکمیل شدن تامین سوخت نیروگاه بوشهر تا فوریه خبر داد

                           
      روسیه از تکمیل شدن تامین سوخت نیروگاه بوشهر تا فوریه خبر داد سرگئی کریینکو رئیس آژانس اتمی فدرال روسیه گفت : روسیه تامین سوخت مورد نیاز برای نیروگاه برق هسته ای بوشهر در جنوب ایران را تا ماه فوریه تکمیل خواهد کرد.
جمعه 28 دي 1386