برچسب شده با مذاکره وزیران خارجه

مذاکره وزیران خارجه روسیه و ترکیه با محور سوریه

مطالب/ مذاکره وزیران خارجه روسیه و ترکیه با محور سوریه

                           
      مذاکره وزیران خارجه روسیه و ترکیه با محور سوریه وزیران خارجه روسیه و ترکیه در آلمان با یکدیگر دیدار و پیرامون مسائل سوریه گفت وگو کردند.

جمعه 29 بهمن 1395