برچسب شده با احتمال رویارویی

احتمال رویارویی ایران و آمریکا/ مرز سوریه تنش ساز شد

مطالب/ احتمال رویارویی ایران و آمریکا/ مرز سوریه تنش ساز شد

                           
      احتمال رویارویی ایران و آمریکا/ مرز سوریه تنش ساز شد «این امکان وجود دارد که مناطق مرزی سوریه و عراق به محلی برای تنازع و مبارزه میان ایران و متحدان شیعی آن و همچنین روسیه از یک سو و آمریکا، عربستان سعودی و کشورهای عربی حاشیه خلیج [فارس] از سوی دیگر تبدیل شود.»

پنجشنبه 11 خرداد 1396