برچسب شده با حسن هانی زاده

به این دلایل عربستان سعودی با قطر نخواهد جنگید

مطالب/ به این دلایل عربستان سعودی با قطر نخواهد جنگید

                           
      به این دلایل عربستان سعودی با قطر نخواهد جنگید «آیا عربستان وارد رویارویی نظامی با قطر می شود»؟ این پرسشی است که به شکل گسترده در رسانه های عربی و جهانی مطرح است.
پنجشنبه 8 تير 1396