برچسب شده با خاک لبنان

من الحریری را تحریک به استعفا نکردم/ برای مقابله با ایران نیازی به خاک لبنان نداریم

مطالب/ من الحریری را تحریک به استعفا نکردم/ برای مقابله با ایران نیازی به خاک لبنان نداریم

                           
      من الحریری را تحریک به استعفا نکردم/ برای مقابله با ایران نیازی به خاک لبنان نداریم «ثامر السبهان» وزیر مشاور امور خلیج فارس در عربستان سعودی که از وی به عنوان مسئول پرونده لبنان در حکومت سعودی یاد می شود، در واکنش به استعفای «سعد الحریری» مدعی شد نقشی در این استعفا نداشته و اقدامی در جهت تحریک و ترغیب الحریری به این کار انجام نداده است.
يکشنبه 14 آبان 1396