برچسب شده با توافق بانکی

به توافق بانکی بسیاری مهمی با سوریه دست یافتیم

مطالب/ به توافق بانکی بسیاری مهمی با سوریه دست یافتیم

                           
      به توافق بانکی بسیاری مهمی با سوریه دست یافتیم معاون رئیس جمهور ایران که در دمشق حضور دارد از حصول توافق بانکی بسیار مهم با سوریه خبر داد.


سه شنبه 9 بهمن 1397