برچسب شده با امضا توافقنامه باکو

ابراز امیدواری وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان به امضا توافقنامه باکو با اتحادیه اروپا

مطالب/ ابراز امیدواری وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان به امضا توافقنامه باکو با اتحادیه اروپا

                           
      ابراز امیدواری وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان به امضا توافقنامه باکو با اتحادیه اروپا وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان تاکید کرد که دو طرف درباره بیش از ۹۰ درصد مسائل موجود بحث و گفتگو کرده اند و از این رو دستیابی به یک توافقنامه جدید بسیار نزدیک است.

دوشنبه 26 فروردين 1398