برچسب شده با استان قارص ترکیه

خطر بحران آبی جدید برای جمهوری آذربایجان و شمالغرب ایران

مطالب/ خطر بحران آبی جدید برای جمهوری آذربایجان و شمالغرب ایران

                           
      خطر بحران آبی جدید برای جمهوری آذربایجان و شمالغرب ایران بهره برداری از سد و نیروگاه «کاراکورت» استان قارص ترکیه بر روی رودخانه ارس در سال ۲۰۲۰ می تواند موجب ایجاد بحران آبی جدید برای جمهوری آذربایجان و شمالغرب ایران گردد .
پنجشنبه 7 آذر 1398